empty
 
 
USDJPY
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
157.06 0.07 (0.04%)
24 May 2024 20:59
157.06
156.99
50.84%
49.16%
157
.
157.16
.
157.21
52- .
160.2
157.01
.
156.83
.
155.51
52- .
137.26
?
.